2016_09_19-doris-shiatsu-london

Doris Block

Shiatsu, Baby Shiatsu, Barefoot Shiatsu, Holistic Massage

07941 171725

doris@shiatsulondon.com

www.shiatsulondon.com